All information on COVID-19 and travel safety
S.N Title Download
1 Covid-19 communique and Safety protocol
2 Travel Guidelines for Passenger
3 कोविड्-१९ को अवस्थामा सुरक्षित यात्राको लागि यात्रुहरुले अपनाउनु पर्ने नियम हरु​
4 सुरक्षित यात्राको लागि यात्रु महानुभावहरुमा अनुरोध ।
5 संक्रमण न्यूनीकरणका लागि यती एअरलाइन्सको प्रयास